Vedtægter

Vedtægter

§1: Foreningens hjemsted er Jyllinge. Området for den tidligere Gundsø Kommune, siden 1. januar 2007 Roskilde

Kommune, benævnes i disse vedtægter 'Gundsøegnen'.

 

§2: Det er foreningens formål at stimulere interessen for egnens histo­rie, arkæologi og hjemstavnsforskning ved

udarbejdelse af skrifter, gruppearbejde samt møder og udflugter

 

§3: Foreningen støtter Roskilde Museum - med særligt fokus på ­museale aktiviteter på Gundsøegnen og dets funktioner

med indsamling, bevaring og formidling af udtryk for Gundsøegnens kulturhistorie.

 

§4: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§5: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse sker med 14 dages

varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dags­orden og revideret regnskab.

Forslag, der ønskes behandlet på ge­neralforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødet

finder sted.

 

§6: Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Valg af bestyrelse og suppleanter

5. Valg af revisor og suppleant

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag fra medlemmer

8. Eventuelt

 

§7: Generalforsamlingen vedtager forslag til ændring af vedtægter med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

 

§8: Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

§9: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, såfremt 15 medlemmer skriftligt

anmoder om det.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme tidsfrist som ordinær generalforsamling.

 

§10: Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer. Besty­relsen vælges af generalforsamlingen for en

periode af 2 år, idet halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år.

 

§11: Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§12: Bestyrelsen udpeger 3 personer som kontaktudvalg til Roskilde Museum.

 

§13: Generalforsamlingen vælger mindst 2 sideordnede bestyrelsessup­pleanter.

 

§14: Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

§15: Bestyrelsen kan indstille æresmedlemmer til generalforsamlingens godkendelse.

 

§16: Såfremt generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, skal afgørelsen forelægges til ny prøvelse på en

ekstraordinær generalforsamling, der i dette tilfælde tidligst kan afholdes 1 måned efter generalforsamlingen,

der opløser foreningen

 

§17: Opløses foreningen, skal foreningens værdier efter den ekstraor­dinære opløsende generalforsamlings beslutning

tilfalde et kulturhistorisk formål, der kommer Gundsøegnen til gode.

 

 

Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2013.