- Vedtægter


Vedtægter

§1

Foreningens hjemsted er Jyllinge. Området for den tidligere Gundsø Kommune, siden 1. januar 2007 Roskilde Kom¬mune, benævnes i disse vedtægter ’Gundsøegnen’.


§2

Det er foreningens formål at stimulere interessen for egnens historie, arkæologi og hjemstavnsforskning ved udarbejdelse af skrifter, gruppearbejde samt møder og udflugter.


§3

Foreningen støtter Roskilde Museum - med særligt fokus på mu-seale aktiviteter på Gundsøegnen og i dets funktioner med ind-samling, bevaring og formidling af udtryk for Gundsøegnens kul-turhistorie.


§4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


§5

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden og revideret regnskab. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødet finder sted.


§6

Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Valg af bestyrelse og suppleanter.

5. Valg af revisor og suppleant.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag fra medlemmer.

8. Eventuelt.


§7

Generalforsamlingen vedtager forslag til ændring af vedtægter med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.


§8

Foreningens regnskab følger kalenderåret.


§9

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, såfremt 15 medlemmer skriftligt anmoder om det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme tidsfrist som ordinær generalforsamling.


§10

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år, idet halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år.

Bestyrelsen varetager foreningens økonomiske anliggender. Retslige forpligtelser indgås af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene altid skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren til at tegne foreningen i normale økonomiske forhold i den løbende drift.


§11

Bestyrelsen konstituerer sig selv.


§12

Bestyrelsen udpeger 3 personer som kontaktudvalg til Roskilde Museum.


§13

Generalforsamlingen vælger mindst 2 sideordnede bestyrelsessuppleanter.


§14

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.


§15

Bestyrelsen kan indstille æresmedlemmer til generalforsamlingens godkendelse.


§16

Såfremt generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, skal afgørelsen forelægges til ny prøvelse på en ekstraordinær general-forsamling, der i dette tilfælde tidligst kan afholdes 1 måned efter generalforsamlingen, der opløser foreningen.


§17

Opløses foreningen, skal foreningens værdier efter den ekstraordinære opløsende generalforsamlings beslutning tilfalde et kulturhistorisk formål, der kommer Gundsøegnen til gode.


Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2018.